Våra tjänster

För att kunna planera en stad övergripande behöver man något att förhålla sig till. Det mesta av den mätning vi gör, utgår från ett befintligt stomnät som finns i alla kommuner. Utifrån detta stomnät skapar vi fler utgångspunkter att mäta från och förtätar därmed mellan punkterna i stomnätet. På så sätt skapar vi ett anslutningsnät eller byggnät med hög intern noggrannhet som vi sedan kan förhålla oss till för att mäta mer exakt.

Nedanstående tjänster erbjuder vi till företag och privatpersoner.

Byggmätning

Inför alla typer av konstruktioner som ska byggas är det nödvändigt med mätning av olika slag. Här fungerar vi som en förlängning av arkitektens och konstruktörens jobb.

Vi mäter och sätter ut grusnivån som huset ska vila på, vilken nivå grunden ska ligga på och räknar ut hur mycket material som ska fyllas på eller fraktas bort. Vi sätter ut var ledningar ska vara, ytterväggar, vinklar och längder, allt i förhållande till kommunens stomnät.

Sedan följer vi med under hela byggperioden, tills takpannorna ligger på huset. Vi servar snickare, betongare, elektriker, vvs-installatörer, ja alla yrkesgrupper tills bygget är klart. De första mätningarna är vanligtvis av grövre art och görs med GPS, medan andra ska vara mer precisa och kräver traditionell mätning med en totalstation. Vill man till slut dokumentera hela huset finns möjligheten att laserscanna hela byggnaden och få en skalenlig 3D modell.

Anläggningsmätning

När vi mäter för vägar, parker, broar, industrier samt grunder för mindre byggnationer kallar vi det anläggningsmätningar. Här mäter vi grovt med GPS och mer exakt med traditionell mätning.

Vid grövre mätning sätter vi ut stak-käppar. Ju längre ett projekt framskrider, desto större blir kraven på noggrannhet. Från en ritning kan vi skapa vi en modell i 3D som sedan används för maskinstyrning. Vi räknar ut volymer för schakt och fyll samt hur mycket vatten- och avloppsrör som lagts. Vi gör också volymberäkningar där vi sammanställer massbalans, för att exempelvis få veta hur mycket berg som krossas för att bygga upp väg- eller järnvägskroppen i ett projekt.

Grundvattenmätning och kontrollmätning

Om man gräver ut och dränerar kan det påverka grundvattennivån. Ska man påla för en kaj eller behöver spränga nära ett hus eller en spårväg, påverkas marken runtomkring. Det är viktigt att veta exakt hur stor denna påverkan blir.

Vi gör då en rörelsekontroll där vi mäter både innan och efter sprängningen eller pålningen och observerar rörelser utifrån ett kontrollprogram. Vi tar fram relationsunderlag, dokumenterar avvikelser eller bekräftar att befintlig karta stämmer liksom om man har byggt enligt ritning i alla ledder. Bygger man en väg och vill veta hur vägen påverkas av sättningar, gör vi en s k pegelmätning då vi mäter överlast på vägen tills det inte finns någon sättning kvar.

Volymberäkning

Volymberäkning eller mängdreglering handlar om att ta reda på den totala massan som ska hanteras när man spränger ett berg, schaktar ur en slänt eller på annat sätt påverkar omkringliggande mark och vatten.

Bygger man en väg och behöver spränga berg, behöver man veta exakt hur mycket bergmassa som ska sprängas och flyttas samt var massan ska placeras för att det ska bli s k massbalans. Med hjälp av GPS, totalstation eller laserscanner kan vi mäta in berget och beräkna hur mycket massa det är. På så sätt får man kontroll över hur mycket material som ska fraktas bort, flyttas eller läggas dit.

Projekteringsmätning

En projekteringsmätning, eller kartering som det ibland kallas, kan exempelvis handla om att mäta av befintlig terräng för dragning av en ny väg med tillhörande diken och brunnar.

För att undersöka marken där vägen ska dras kan vi hjälpa till med utsättning av väglinje, geotekniska borrhål och även mäta grundvattenrör med vårt ljus/ljudlod för att veta nivå på grundvattnet. Förbifart Söderköping är ett sådant exempel. Här har vi använt både GPS, totalstation och laserscanning för att få fram bästa mätresultaten.  Om det finns berg i vägen som ska sprängas, så mäter vi in berget och sätter ut höjden var där det ska sprängas och var det ska fyllas på för att det ska bli s k massbalans. Om dammluckor ska byggas, är det också viktigt att göra exakta mätningar så att de får plats i det ursprängda berget och vad som krävs för att det ska bli riktigt tätt kring luckorna.

Industri- och specialmätning

När större industrier behöver rikta maskiner eller bygga in en ny maskin i en hall är det extremt viktigt med exakt mätning. Maskinen behöver placeras in på millimetern och förankras så att den kan stå alldeles still.

Rätt mätning förebygger rörelser som annars kan skapa avbrott i maskiner eller rälsbrott på traverser. Mätresultatet blir helt enkelt avgörande för rätt montering eller placering.

Vid extrema förhållanden, smala utrymmen och platser där man inte direkt kan komma åt att mäta genomför vi specialmätningar. Det kräver både erfarenhet och idérikedom att hitta egna lösningar för sådan mätning och detta gör vi alltid i nära samarbete med kunden.

Arbetsledning

Vi på Mätpartner i Östergötland jobbar nära dem som producerar. Ofta fungerar vi som en förlängd arm eller specialavdelning som ser till att allt blir rätt.

Vi kan ritningarna utan och innan vilket gör att vi har koll på detaljer i ett bygge. Det gör också att vi kan komplettera arbetsledande personer och hjälpa till i deras roll under exempelvis semestertider. Vi kan också stötta med mängdregleringar och ritningshantering. Det gör hela processen flexibel och kostnadseffektiv.

Husutsättning för privatpersoner

För dig som ska bygga hus, vägar, pool eller bodar för privat bruk är det effektivt att anlita oss som utsättare. Vi hjälper dig både snabbt och kostnadseffektivt. Redan vid första samrådet med byggnadsnämnden ska du då att ange att du har egen utsättare. Vi är utsedda som sakkunniga av Norrköpings kommun när det gäller den här typen av utsättning och vi arbetar naturligtvis både i Norrköping och Linköping med omnejd.

Den första utsättningen är en s k grovstakning som görs med hjälp av GPS. Denna används för projekteringen och situationsplanen av byggnadens läge. När det sedan gäller att planera hela fastigheten inklusive tomt och byggande, kan vi hjälpa till att göra alla mätningar mer exakt. Om du behöver gräva och schakta bort jord eller spränga bort berg, kan vi räkna ut hur mycket som behöver transporteras bort alternativt fyllas på. Kanske jordmassan måste bort från en plats men kan användas för fyllning på en annan. Allt detta kan vi modellera så du vet den exakta massa som behövs.

När byggnaderna väl är uppförda, gör vi en lägeskontroll för att stämma av att de ligger på rätt plats, varefter vi gör ett slutintyg till kommunen. Vi har erfarenhet av många olika projekt, både stora och små. Vi kan vara din mätningsresurs genom hela byggperioden.

Vi ser fram emot att få göra uppdrag åt dig.

Skicka din offertförfrågan till info@maetpartner.se så hör vi av oss!