Under projektet byggs gator och ledningar om för att gynna trädens tillväxt. Samtidigt utförs förbättringar för kollektivtrafik, gående och cyklister. Östra Promenadens parkkvaliteter ska också höjas genom ny möblering, belysning och blommande planteringar.

Ambitionen vid ombyggnaden är att delvis återskapa 1800-talets ursprungliga promenader och samtidigt anpassa till framtiden. När projektet är klart så kommer Östra Promenaden både kunna nyttjas för transporter och för rekreation av många framtida generationer.

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Omfattning: Nya vägbanor, gångbanor och grönytor
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2021-2022